A FORMA

A FORMA-1 SZABÁLYAI

 

Szabályok [02.27.]

Az FIA megrendezi a tulajdonában lévő FIA Forma 1 Világbajnokságot

(továbbiakban Bajnokság), amely két világbajnoki címből áll, az egyik

a versenyzőké, a másik a konstruktőröké. A világbajnokságot a F1 Nagydíj

versenyek (továbbiakban: Futamok) alkotják, amelyek szerepelnek a F1-es

naptárban, és amelyekkel kapcsolatban az ASN-ek és rendezők aláírták az

1997-es Concorde Egyezmény rendezési megállapodását. Valamennyi résztvevő fél

(FIA, ASN-ek, rendezők,nevezők és pályák) vállalja, hogy a világbajnokság

szabályait alkalmazza és betartja. A versenyzőknek, nevezőknek,

tisztségviselőknek, rendezőknek és pályáknak kiadott FIA szuperlicenccel kell

rendelkezniük.

 

SZABÁLYOZÁSOK

1. Ezen sportszabályzat meghatározó szövege az angol nyelvű verzió,

amelyet akkor használnak, ha az értelmezését illetően vita alakulna

ki. A címek ebben a dokumentumban csak a könnyebb kezelhetőség

kedvéért szerepelnek, és nem részei a Sportszabályzatnak.

2. A jelenlegi Sportszabályzat 1999. október 30-án lett közzétéve,

2000. január 1.-én lép hatályba, és valamennyi a FIA Forma 1

Világbajnokságra vonatkozó megelőző sportszabályzat helyébe lép.

 

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

3. A Bajnokságban részt vevő valamennyi versenyző, nevező és

tisztségviselő vállalja sajátmaga, alkalmazottai és képviselője

nevében, hogy betartja a Nemzetközi Sportkódex (a Kódex), a Forma 1-

es Technikai Szabályzat (a Technikai Szabályzat) és a jelen

Sportszabályzat valamennyi előírását, együtt az 1998-es Concorde

Egyezmény (az Egyezmény) kiírásaival, amiről időben tájékoztatva

lettek.

4. A Bajnokságot az Egyezmény és mellékletei szabályozzák.

5. A külön nemzeti szabályokat el kell küldeni az FIA-nak a

nemzetközi naptárba történő eredeti bejelentéssel együtt. Csak az FIA

engedélyével léphetnek életbe ezek a külön szabályok a versenyen. Az

FIA garantálja, hogy valamennyi jelentkező nevezőt értesíti a 42.

cikkelyben meghatározott nevezési zárlat előtt ezekről a külön

szabályokról.

 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

6. A nevező felelős azért, hogy a nevezésével érintett valamennyi

személy betartsa az Egyezmény, a Kódex, a Technikai Szabályzat és a

Sportszabályzat előírásait. Ha a nevező nem tud személyesen

megjelenni a Futamon, írásban kell megneveznie képviselőjét. Az a

személy aki egy Futam bármely része során, egy benevezett autóval

kapcsolatban bármikor illetékes, egyetemlegesen és közösen felel a

nevezővel együtt, az előírások betartatásáért.

7. A nevezőnek kell gondoskodnia arról, hogy az autói mind az edzés,

mind pedig a verseny során megfeleljenek az alkalmassági és

biztonsági feltételeknek.

8. Az a tény, hogy egy autót gépátvételre visznek, úgy tekintendő,

hogy a nevező implicit kijelenti, az autója megfelel a

követelménynek.

9. Benevezett autóval kapcsolatban álló személyeknek, valamint

azoknak, akik bármely más minőségben a depóban, a boxokban, illetve a

boxutcán tartózkodnak, mindig megfelelő, tartózkodásra jogosító

belépővel kell rendelkezniük.

 

LICENCEK

10. A Bajnokságban részt vevő valamennyi versenyzőnek, nevezőnek és

tisztségviselőnek FIA szuperlicenccel kell rendelkeznie. A

szuperlicencet a kérvényező ASN-jének az FIA-tól kell megkérnie. A

versenyzők neve egy évig szerepel a szuperlicenccel rendelkezők

listáján.

 

BAJNOKI FUTAMOK

11. A Futamokon csak a Technikai Szabályzatban meghatározott Forma 1-

es autók indulhatnak.

12. Valamennyi Futam zárt nemzetközi verseny.

13. Mindegyik verseny távja (a zöld lámpától a kockás zászlóig; a

141. cikkelyben leírtak szerint, megegyezik annyi teljes kör

számával, amennyi éppen csak hogy meghaladja a 305 km-es távolságot.

Ha két óra letelik a tervezett versenytáv megtétele előtt, a vezető

versenyzőnek bemutatják a kockás zászlót, amikor áthalad az ellenőrző

vonalon (a Vonal) annak a körnek a végén, amely alatt a két óra

letelik. A Vonal egyvonalban keresztezi mind a pályát mind a

boxutcát.

14. A Bajnokság maximum 17, minimum 8 Futamból áll.

15. A Futamok végleges listáját az FIA adja közre minden év január 1.

előtt.

16. Ha egy Futam lemondását nem jelentik be az FIA-nak írásban

legalább három hónappal előre, azt a következő évi Bajnokságban nem

veszik figyelembe, hacsak az FIA úgy nem dönt, hogy a lemondás vis

major miatt történt.

17. Azt a Futamot, melyre kevesebb, mint 12 autó jelentkezett, le

lehet mondani.

 

VILÁGBAJNOKSÁG

18. A versenyzők Forma 1 Világbajnoka címet a legmagasabb pontszámot

elért versenyző kapja, figyelembe véve valamennyi ténylegesen

megtartott Futamon elért eredményeit.

19. A versenyző csak akkor kap a Bajnokságban pontokat, ha egy Futam

teljes ideje alatt ugyanazt az autót vezeti.

20. A konstruktőrök Forma 1 Világbajnoka címet annak a gyártmánynak

ítélik oda, amelyik a legmagasabb pontszámot éri el figyelembe véve a

gyártmányonként legfeljebb két autóval elért valamennyi eredményt.

21. Egy motor, vagy egy alváz konstruktőre az a személy (beleértve

mind a természetes, mind a jogi személyeket is), amely a motorral,

vagy alvázzal kapcsolatos, egyedi tulajdonosi jogokat gyakorolja. Egy

motor, vagy alváz márkaneve a konstruktőr által megadott név. Ha az

alváz és a motor márkaneve nem azonos, akkor a címet az előző kapja,

amely a kocsi nevében mindig megelőzi az utóbbit.

22. Mindegyik Futamon a következő skála szerint adnak pontokat

mindkét címért: 1. hely: 10 pont

2. hely: 6 pont

3. hely: 4 pont

4. hely: 3 pont

5. hely: 2 pont

6. hely: 1 pont

23. Ha a versenyt a 155. és 156. cikkelyben leírtak szerint

leállítják, és új rajt nem lehetséges, akkor az A esetben nem adnak

pontokat, a B esetben a pontok felét, a C esetben pedig az összes

pontot kiadják.

24. A Bajnokság első három helyezett versenyzőjének részt kell vennie

az FIA éves díjkiosztó ünnepségén.

 

HOLTVERSENY

25. A holtversenyben lévő nevezők helyezéséért járó díjakat és

pontokat összeadják, és egyenlően elosztják.

26. Ha két vagy több konstruktőr vagy versenyző a versenyévadot

azonos pontszámmal végzi, a Bajnokságban a jobb helyezést annak

ítélik oda: a)

akinek a legtöbb első helyezése van; b)

ha az első helyezések száma megegyezik, annak, akinek a legtöbb

második helyezése van; c)

ha a második helyezések száma is megegyezik, annak, akinek a legtöbb

harmadik helyezése van, és így tovább, amíg ki nem jön a győztes. d)

ha ez a módszer nem vezet eredményre, az FIA jelöli ki a győztest az

általa megfelelőnek tartott kritériumok alapján.

 

PROMOTER

27. Egy promoternek egy Futamra annál az ASN-nél kell jelentkeznie,

amelynek az országában az Eseményt megrendezik, és amely azután ezt

az FIA-nál kérvényezi. A kérvényhez mellékelni kell egy írásos

nyilatkozatot arról, hogy a promoter az Egyezmény feltételeinek

megfelelően biztosítja a nevezők részvételét, feltéve, hogy az FIA

felveszi-e a Futamot a Bajnokság naptárába.

 

FUTAMOK RENDEZÉSE

28. A rendező olyan testület, amelyet az Egyezmény értelmében

kijelölnek és/vagy jóváhagynak, és így felruházzák az abban szereplő

jogokkal és kötelességekkel. Amikor az FIA úgy határoz, hogy egy

Futam megrendezésére jelentkezési lehetőséget ad, egyúttal felkéri az

illető ASN-t, hogy rendezze meg a Futamot, vagy jelöljön ki egy

rendezőt. Ha az ASN nincs abban a helyzetben, hogy ezt megtegye,

akkor az FIA jelöli ki a rendezőt. A rendezőnek az FIA számára

elfogadható klubnak vagy testületnek kell lennie, és az Egyezmény 6.

mellékletében szereplő Rendezési Megállapodást meg kell kötnie,

amikor jelentkezik a Futam rendezésére.

29. Valamennyi rendező legkésőbb 90 nappal a Futam előtt elküldi az

FIA-nak ezen szabályzat 1. függelékének "A" részében található

információkat. Amennyiben az FIA kielégítőnek találja ezeket az

információkat, kitölti a "B" részt, és mindkettőt elküldi valamennyi

nevezőnek, legkésőbb 60 nappal a Futam előtt.

 

BIZTOSÍTÁS

30. Az Egyezmény és függeléke alapján a Futam promoterének harmadik

személlyel szembeni felelősségbiztosítást kell kötni valamennyi

nevezőre, azok alkalmazottaira és versenyzőire.

31. Kilencven nappal a Futam előtt a promoter köteles megküldeni az

FIA-nak a szavatossági kockázatok részletes felsorolását, melyekre a

biztosítás érvényes. A biztosítást az ország érvényben lévő

törvényeinek, valamint az Egyezménynek megfelelően kell megkötni.

Amennyiben a nevezők kérik, lehetővé kell tenni számukra, hogy a

kötvényt megtekinthessék.

32. A promoter által kötött harmadik személlyel szembeni

felelősségbiztosításnak egy olyan kiegészítő biztosításnak kell

lennie, amely nem semlegesítheti a nevezők vagy a Futamon részt vevő

más személyek által kötött egyéb személyi biztosításokat.

33. A Futamon induló versenyzők nem tekintendők harmadik félnek

egymáshoz viszonyítva.

 

FIA KÜLDÖTTEK

34. Az FIA mindegyik Futamra az alábbi küldötteket nevezi ki:

Biztonsági küldött,

Orvosi küldött,

Technikai küldött,

Sajtó küldött,

és kinevezheti továbbá:

Az FIA Elnökének egy képviselőjét,

Egy megfigyelőt.

Egy sportfelügyelői tanácsadót,

Egy vezetőt a biztonsági autóhoz,

Egy vezetőt az orvosi autóhoz 35. Az FIA küldöttek alapvető feladata,

hogy a Futam tisztségviselőit segítsék munkájukban, hogy hatáskörükön

belül ellenőrizzék a Bajnokság szabályainak betartását, hogy

megtegyék az általuk szükségesnek tartott észrevételeket, és, hogy

elkészítsék a Futamról az FIA által kért különféle jelentéseket.

36. Az FIA által kijelölt technikai küldött a gépátvételért felelős,

és irányítása alá tartoznak a nemzeti gépátvevők.

 

TISZTSÉGVISELŐK

37. Az alábbi tisztségviselőket az FIA jelöli ki: -

A rendezővel nem megegyező állampolgárságú, FIA szuperlicenccel

rendelkező, két sportfelügyelőt. Közülük az egyiket elnöknek jelölik.

-

Egy rendezvényigazgatót, -

Egy állandó rajtert.

38. Az alábbi FIA szuperlicenccel rendelkező tisztségviselőket az ASN

jelöli ki, és nevüket a Futam megrendezésére történő jelentkezéssel

együtt megküldi az FIA-nak: -

Az ASN-nel megegyező nemzetiségű sportfelügyelőt. -

A versenyigazgatót.

39. A versenyigazgató munkája során állandó kapcsolatban áll a

rendezvényigazgatóval. A rendezvény-igazgató kizárólagos hatáskörébe

tartoznak az alábbiak, és ezekkel kapcsolatban a versenyigazgató csak

a rendezvényigazgató kifejezett jóváhagyásával adhat utasításokat: a)

az edzés és a verseny irányítása az időterv szerint, és ha

szükségesnek látja, javaslattétel a sportfelügyelőknek az időterv

módosítására a Kódex és a Sportszabályzat szerint; b)

a Kódex és a Sportszabályzat szerint bármelyik versenyző leállítása;

c)

a Sportszabályzatnak megfelelően az edzés vagy a verseny leállítása,

ha nem tartja biztonságosnak a folytatását, valamint az

újrarajtoltatás szabályszerű biztosítása d)

a rajteljárás, e)

a biztonsági kocsi használata.

40. A rendezvényigazgatónak, a versenyigazgatónak és a technikai

küldöttnek a gépátvétel napján 10.00 órától, a sportfelügyelőknek

ugyanaznap 15.00 órától kell jelen lennie a Futamon.

41. A rendezvényigazgatónak állandó rádió össze-köttetésben kell

állnia versenyigazgatóval és a sportfelügyelő testület elnökével,

amikor a versenyautók a pályán vannak. Ezenfelül ilyenkor a

versenyigazgatónak a versenyirányítási helyiségben kell tartózkodnia,

és rádió összeköttetésben kell állnia valamennyi bírói poszttal.

 

NEVEZŐK

42. A Bajnokságban való részvételi szándékot ezen szabályzat 2.

függelékében található nevezési lapon az FIA-nak kell előterjeszteni

március 1 és november 15 között, két évvel azon Bajnokság előtt,

melyben indulni kíván a kérvényező. Egyidejűleg el kell küldeni az

Egyezményben rögzített nevezési díjat is a 45. cikkelyben foglalt

letéttel együtt. Olyan csapatok kérelme, melyek már nem versenyeznek

a Bajnokságban, csak akkor fogadható el, ha van hely, figyelembe véve

minden csapatot, amely az Egyezmény értelmében jogosult a

versenyzésre. A nevezési lapokat az FIA-tól lehet beszerezni, aki a

kézhezvételtől számított 30 napon belül értesíteni fogja nevezőit a

nevezés eredményéről. Az elfogadott jelentkezőket automatikusan

nevezik a Bajnokság valamennyi Futamára, és csak ők lesznek a nevezők

a Futamokon.

43. A kérvényeknek tartalmazniuk kell: a)

egy nyilatkozatot, miszerint a jelentkező elolvasta és megértette az

Egyezményt (függelékeivel együtt), a Kódexet, a Technikai

Szabályzatot és a Sportszabályzatot, valamint, hogy saját maga és a

Bajnokságban való részvételével érintett valamennyi személy elfogadja

és betartja azokat, b)

a csapat nevét (az alváz nevét is tartalmaznia kell), c)

a versenyautó(k) gyártmányát, d)

a motor(ok) gyártmányát, a)

a versenyző(k) nevét. Egy versenyző a kérelem benyújtását követően,

az FIA által rögzített díj ellenében nevezhető, f)

a jelentkező kötelezettség vállalását, hogy a nevezett számú autóval

és versenyzővel indul valamennyi Futamon. g)

a jelentkező nyilatkozatát, hogy a versenyautóban nem használ olyan

egységet, rendszert, szoftvert, vagy eszközt, amelyet, a jelentkezést

közvetlenül megelőző 24 hónapban az FIA Forma 1 elektronikus

ellenőrzési rendszerével kapcsolatban álló személy által (vagy

feltételezhetően ilyen által), vagy segítségével terveztek,

alkalmaztak, vagy konstruáltak.

44. A nevezők a Bajnokság folyamán bármikor megváltoztathatják a

motor márkanevét és/vagy típusát. A Bajnokságba először benevezett

motortól eltérő márkájú motorral szerzett pontok beleszámítanak (és

összeadják őket) a juttatások kiszámításába és az előkvalifikáció

céljából a csapatok helyezésének meghatározásába. Azonban ezek a

pontok nem számítanak bele (és nem adják össze őket) az FIA Forma 1

Konstruktőrök Bajnokságába.

45. A jelentkezőknek, kivéve azokat, akiknek az autói az előző évi

Bajnokságban pontot szereztek, tájékoztatást kell adniuk vállalatuk

nagyságáról, anyagi helyzetükről és arról, hogy képesek teljesíteni

az előírt kötelezettségeket. Azoknak a jelentkezőknek, akik az előző

évben nem vettek részt az egész Bajnokságban 48.000.000.- (azaz:

negyvennyolc millió) USD-t letétbe kell helyezniük az FIA-nál a

jelentkezésük elfogadását követő tíz napon belül. Ezt az összeget

azonnal visszakapják, ha a kérelmet elutasították, vagy 12 havi

egyenlő részletben (kamatot is beleértve), közvetlenül az első

verseny megkezdése után, amennyiben megfeleltek az Egyezmény és

mellékleteiben foglalt összes követelménynek. Ha egy jelentkező nem

indul a bajnokságban, melybe nevezett, a letét bánatpénznek

tekintendő, ez a résztvevő 1 évvel elhalaszthatja kérvényét, és ebben

az esetben 12,000,000 USD lesz csak a bánatpénz, és a további

elszámolást a fentiek alapján rendezik.

46. Az FIA mindegyik kérvényt áttanulmányozza, és legkésőbb december

1.-ig (vagy a következő hétfőn, ha december 1. vasárnapra esne)

közzéteszi az elfogadott autók és versenyzők listáját a rajtszámokkal

együtt. Előbb azonban a 42. cikkelynek megfelelően kiértesíti a

visszautasított jelentkezőket.

47. 24 autónál több autó nem engedélyezett a Bajnokságban, mindegyik

nevezőnek két nevezése lesz.

48. Amennyiben a Forma 1 Bizottság véleménye szerint egy nevező nem

olyan módon működteti csapatát, amely a Bajnokságban elvárt

színvonalnak megfelel, vagy a Bajnokság jó hírnevét bármely módon

rontja, az FIA azonnal kizárhatja az érintett nevezőt a Bajnokságból.

 

BELÉPŐK

49. A belépők kiadását az Egyezmény szabályozza. Egy belépő csak a

rajta megadott személy által, a rajta megadott célra használható.

 

UTASÍTÁSOK ÉS KÖZLEMÉNYEK A NEVEZŐKNEK

50. Kivételes esetekben a sportfelügyelők utasításokat adhatnak a

nevezőknek külön körlevelek utján a Kódexnek megfelelően. Ezekből a

körlevelekből mindegyik nevező kap, akik írásos elismervénnyel

igazolják átvételét.

51. Az edzés és a verseny értékeléseit és eredményeit, valamint a

tisztségviselők határozatait kifüggesztik a hivatalos hirdetőtáblára.

52. Minden döntést, vagy egy nevezőre vonatkozó közleményt azonnal

közölni kell az érintettel, a döntéstől számított 25 percen belül

írásban is.

 

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

53. Rendkívüli esemény alatt értjük azon eseményeket vagy események

sorozatát, melyben egy vagy több versenyző érintett, illetőleg a

versenyzők olyan irányú cselekményét, amelyet a rendezvényigazgató az

sportfelügyelőknek jelent és az ilyen esemény vagy cselekmény a

sportfelügyelők véleménye szerint:

- a verseny leállítását teszi szükségessé, a Sportszabályok 155.

cikkelye alapján,

- sérti a Sportszabályok vagy a nemzetközi Sportkódex rendelkezéseit,

- rajtnál való kiugrást vagy hibás rajtot eredményez,

- elkerülhető ütközést okoz,

- leszorít a pályáról egy versenyzőt,

- akadályozza egy versenyző szabályos előzési manőverét,

- szabálytalanul akadályoz más versenyzőket előzés közben. 54. a) A

sportfelügyelők kizárólagos hatásköre dönteni a rendezvényigazgató

jelentése, vagy kérése alapján, egy rendkívüli eseményben érintett

egy, vagy több versenyző büntetéséről. b)

Ha a felügyelők bármilyen incidenst illetően vizsgálatot folytatnak,

erről informálni kell minden csapatot, az időmérő monitoron

megjelentetve az üzenetet. c)

Az a versenyző, aki érintett egy ütközésben vagy egy incidensben

(lásd 53 cikkely), és erről a felügyelők informálták a verseny végét

követő 30 percig, nem hagyhatja el a versenypályát a felügyelők

hozzájárulása nélkül.

55. A sportfelügyelők 10 másodperc büntetőidőt szabhatnak ki a

rendkívüli eseményben érintett bármelyik versenyzőre. Azonban, ha

ilyen büntetést az utolsó 5 körben, vagy a verseny vége után

szükséges kiszabni, az alábbi 56b cikkely nem alkalmazható, és ekkor

25 másodpercet kell hozzáadni az érintett versenyző versenyidejéhez.

56. Amennyiben a sportfelügyelők büntetőidő kiszabása mellett

döntenek, a következő eljárást alkalmazzák: a)

A sportfelügyelők írásban értesítik a kiszabott időbüntetésről az

érintett nevező hivatalos személyét, és meg kell bizonyosodniuk, hogy

ez az információ a videó monitorokon is megjelenik. b)

Az érintett versenyző a felügyelők döntésének a monitoron való

feltüntetett idejétől számított legfeljebb három teljes kört tehet

meg anélkül, hogy a boxánál megállna a büntetőidő letöltésére. A

büntető idő letöltésére kiálló autón dolgozni nem szabad. Ugyanakkor,

amennyiben a motor leáll, azt újra lehet indítani amikor a büntető

idő lejárt. c)

A büntetőidő letöltése után a versenyző újra csatlakozhat a

versenyhez. d)

Az 56/b. és az 56/c. pontban foglalt szabályok bárminemű megsértése,

vagy nem teljesítése a versenyző kizárását eredményezi.

57. Bármely a 55. cikkely szerint hozott határozat, vagy kiszabott

büntetés nem érvényteleníti a Kódex 160. vagy 161. cikkelyét .

 

ÓVÁSOK

58. Az óvásokat a Kódexnek megfelelően kell benyújtani 2500.- svájci

frank vagy ezzel egyenértékű USD, illetve helyi pénznem kíséretében.

 

SZANKCIÓK

59. A sportfelügyelők kiszabhatják a jelen sportszabályban megszabott

büntetéseket, a Kódexben szereplő büntetések mellett, vagy azok

helyett.

 

VERSENYZŐK CSERÉJE

60. Az évad során bármikor valamennyi csapat egy versenyzőt cserélhet

az első kocsiján, és három versenyzőt cserélhet a második kocsiján,

feltéve, ha a versenyző csere a Kódexnek megfelelően, a kezdeti

gépátvétel befejezése előtt történik. A gépátvétel napján 16:00 után,

csak a sportfelügyelők engedélyével kerülhet sor egy esetleges

versenyzőcserére. Bármely más esetben a nevezők kötelesek azokat a

versenyzőket indítani, akiket megjelöltek a Bajnokságra történt

nevezéskor kivéve a vis major eseteket, melyek külön elbírálás alá

kerülnek. Az új versenyzők is szerezhetnek pontokat a Bajnokságban.

 

VEZETÉS

61. A versenyzőnek egyedül, segítség nélkül kell autóját vezetnie.

 

AZ AUTÓK KÜLLEME

62. A Kódexnek a nemzeti színekre vonatkozó szabályait a Bajnokságban

nem kell alkalmazni. Egy nevező által nevezett mindkét autónak azonos

küllemben kell megjelennie minden versenyen, bármilyen változás ezen

küllemet illetően a Bajnokság alatt csak a Forma 1 Bizottság

jóváhagyásával lehetséges.

63. Valamennyi autón rajta kell lennie a versenyző (vagy helyettese)

rajtszámának, mely az FIA által minden évadban jóváhagyott listában

szerepel. A számoknak jól kivehetőknek kell lenniük az autó elején és

a két oldalán, mikor a kocsit egy 25 cm-es TV monitoron mutatják úgy,

hogy legalább egy dimenzióban teljesen kitölti a képernyőt.

64. Az autó márkájának nevét vagy emblémáját a kocsi orrának az

elején kell feltüntetni, és mindkét esetben a legnagyobb

kiterjedésének legalább 25 mm-nek kell lennie. A versenyző nevét is

jól látható módon fel kell tüntetni a karosszérián, a vezetőfülke

külső oldalán, vagy a versenyző sisakján.

 

TESZTELÉS

65. Tesztelés nem engedélyezett:

a) bármely, Európán kívüli pályán, kivéve az általános tesztet,

melyet a kereskedelmi jogokkal rendelkező szervezet rendez,

b) bármely pályán a versenyt megelőző 7 napban, kivéve egy

"ismerkedési" tesztet, amely nem haladhatja meg az 50 km-t, és az

ottani ASN felügyelete mellett tartják,

c) bármelyik pályán, a Bajnokság utolsó versenye és december 1.

között,

d) bármely pályán, amely tartott vagy tartani fog versenyt a Bajnoki

évben, kivéve az angol, francia, olasz és spanyol GP-t rendező

pályákat,

e) olyan helyszíneken, amelyek jelenleg nincsenek jóváhagyva a Forma

1 versenyekre. Ha a teszteken egynél több csapat vesz részt, az

érintett csapatok felelőssége az FIA-t informálni erről. Az FIA ekkor

egy képviselőt nevez ki, aki részt vesz a teszten, és ellenőrzi, hogy

a pálya biztonsági előírásait betartják, és az mindenkor megfelelő a

teszt lebonyolítására.

 

BOXTEVÉKENYSÉG

66. a) A kétségek kizárása és az egyértelműség kedvéért a boxutcát

két sávra kell osztani. A boxfalhoz legközelebb lévő a "gyorssáv",

míg a boxokhoz legközelebb lévő sáv a "belső sáv", és csak ezen a

területen lehet az autókon bármilyen munkát végezni. b)

A nevezők a boxutca egyetlen részére sem festhetnek fel vonalakat, c)

A gyorssávon tilos bármilyen felszerelést hagyni. Az autók csak akkor

mehetnek a gyorssávra, ha a versenyző az autóban, normális helyzetben

a kormány mögött ül, még akkor is, ha az autót tolják. d)

A csapatszemélyzet jelenléte a boxutcában csak közvetlenül a kocsin

szükségszerűen végzendő munka megkezdése előtt engedélyezett és a

munka befejezése után amilyen gyorsan csak lehet, vissza kell

vonulniuk. e)

A box megállás után az autó biztonságosan történő újra indítása a

nevező felelőssége.

 

SPORTELLENŐRZÉSEK

67. Minden nevezőnek rendelkeznie kell az összes előírt

szuperlicenccel, amelyeket bármikor ellenőrizhetnek az Eseményen.

68. Minden Bajnokság első Eseményén az FIA ellenőrzi az összes

licencet.

69. Nem írhat alá egyetlen nevező, versenyző vagy egy autóval

kapcsolatban álló más személy, mentesítő vagy jogfeladásra vonatkozó

bármely dokumentumot, kivéve, ha erről az Egyezmény rendelkezik.

 

GÉPÁTVÉTEL

70. Az előzetes gépátvételre három nappal (Monacoban négy nap) a

verseny előtt 10.00 és 16.00 óra között kerül sor a csapat saját

boxában.

71. Azok a nevezők, akik nem tartják be ezen az időhatárokat, nem

indulhatnak a Futamon, kivéve, ha ez alól a sportfelügyelők

mentesítik őket.

72. Egy autó sem vehet részt a Futamon, míg az átvételen meg nem

felelt.

73. A gépátvevők: b)

ellenőrizhetik az Esemény során bármikor, hogy egy autó vagy egy

nevező megfelel-e a versenyen való részvétel feltételeinek, c)

kérhetik a nevezőt a gépátvételen az autója szétszerelésére, hogy

meggyőződhessenek arról, az autó teljes mértékben megfelel e az

előirt feltételeknek, d)

kérhetik a nevezőt, hogy az ebben a cikkelyben említett jogok

gyakorlásával járó indokolt költségeket térítse meg, e)

kérhetik a nevezőtől, hogy mutassa be a szükségesnek tartott

alkatrészeket és mintákat.

74. Minden, gépátvételen már elfogadott autót, amelyet ezután

szétszereltek vagy módosítottak úgy, hogy ezzel biztonságát

befolyásolhatták, illetve a versenyre való alkalmasságát kétségessé

tehették, vagy amely hasonló következményekkel járó baleset részese

volt, ismételt gépátvételre kell vinni.

75. A rendezvényigazgató, vagy a versenyigazgató kérheti egy

balesetet szenvedett autó leállítását és ellenőrzését.

76. Az ellenőrzéseket és a gépátvételt szabályszerűen kijelölt

tisztségviselők végzik. Ők felelnek a parc fermé működéséért és csak

nekik áll jogukban utasításokat adni a nevezőknek.

77. A felügyelők teszik közzé verseny alatt bármikor ellenőrzött

autókat a gépátvevők jelentése alapján. Ezek az eredményekről

semmilyen külön részletet nem tartalmaznak, kivéve, ha az autó nem

felelt meg a Technikai Szabályoknak.

 

A BAJNOKSÁG GUMIELLÁTÁSA, ÉS GUMIKORLÁTOZÁS AZ ESEMÉNYEN

78. Gumiellátás a)

Minden gumi cégnek, amely a Forma 1 csapatokat gumival akarja

ellátni, szándékát közölnie kell az FIA-val, az ellátást megelőző év

január 1-ig. a)

Csak olyan gumi használható a Bajnokság során, amely gumit

szolgáltató szervezet elfogadja és teljesíti a következő

feltételeket:

- a Bajnokság során egy szervezet jelenléte esetén: ennek a

szervezetnek kell ellátni a benevezett csapatok 100%-át szokásos

kereskedelmi feltételek mellett,

- két szolgáltató jelenléte esetén: mindegyiknek felkészültnek kell

lennie, hogy igény esetén ellássa a benevezett csapatok 60%-át

szokásos kereskedelmi feltételek mellett

- három vagy több szolgáltató jelenléte esetén: mindegyiknek

felkészültnek kell lennie, hogy igény esetén ellássa a benevezett

csapatok 40%-át szokásos kereskedelmi feltételek mellett.

- Minden gumiellátó két féle szárazgumit állíthat elő, amiből az

egyik homogén összetételű kell, hogy legyen.

- Ha a pályabiztonság érdekében az FIA szükségszerűnek ítéli meg a

gumik tapadásának csökkentését, akkor a szabályokat a gumiszállítók

tanácsa szerint kell bevezetnie, vagy a tanácsuk hiányában, az FIA

céljainak megvalósítása érdekében meg kell határoznia a megengedett,

maximális érintkezési felületet az első és hátsó gumiknál.

79. Gumik típusa és mennyisége: a)

Egy versenyző, maximum 32 száraz és 28 vizes gumit használhat fel az

Esemény teljes időtartama alatt. Az időmérő edzést megelőzően minden

versenyző használhat két fajta specifikációval rendelkező száraz

gumit, de az időmérő edzés megkezdéséig meg kell neveznie, hogy

melyik specifikációjú gumit fogja használni az Esemény hátralévő

időszakában. Az időmérésre, a warm-up-ra, és a versenyre maximum 28

gumit használhat minden versenyző (14 elsőt és 14 hátsót). b)

Az összes száraz gumit el kell látni a kerék tengelyre merőleges

körkörös barázdákkal a teljes érintkező kerületen. c)

minden első száraz guminak, amennyiben új, 4 barázdát kell

tartalmaznia, amelyek:

- szimmetrikusan helyezkednek el a futófelület központjához

- legalább 14mm szélesek az érintkező felületen, és egyenletesen

elvékonyodnak minimum 10mm-re a belső felületen

- legalább 2.5mm mélyek a belső felületig

- tengelye között 50mm (+/-1.0mm) van Továbbá, az első kerekek

gumiszélessége nem haladhatja meg a 270mm-t. d)

Az összes hátsó száraz guminak, amennyiben új, 4 barázdát kell

tartalmaznia, amelyek:

- szimmetrikusan helyezkednek el a futófelület központjához

- legalább 14mm szélesek az érintkező felületen, és egyenletesen

elvékonyodnak minimum 10mm-re a belső felületen

- legalább 2.5mm mélyek a belső felületig

- tengelye között 50mm (+/-1.0mm) van

A c) és d) pontban foglaltak mérése úgy történik, hogy a gumit a

kerékre helyezték, és 20psi-re felfújták. e)

Vizes gumi az, amelyeket megjelöltek esős, vagy vizes pályán való

használatra. Az összes vizes guminak amennyiben új, az elsőknek max.

300cm2, a hátsóknak max. 475cm2 felületen lehet érintkezniük a

talajjal. Az érintkezési felület bármely a gumira merőleges

felülettel mérhető, ahol az normális és szimmetrikus a gumi

középvonalára, és amely mérete 200mmx200mm az első, és 250mmx250mm a

hátsó kerekek esetében. Egy versenyen való használat előtt minden

gumigyártónak el kell látnia a technikai delegáltat a vizes gumik

minden típusát ismertető méretezett rajzzal. A versenynap kivételével

a vizes gumit csak akkor lehet használni, ha a rendezvényigazgató a

pályát vizesnek nyilvánította, egyéb időszakban a gumiválasztás

szabad. f)

A gumispecifikációkat az FIA határozza meg, az előző szezon

szeptember 1-ig. Ha ez már megtörtént, a gumik specifikációját nem

lehet megváltoztatni a Bajnokság alatt, a Forma 1 Bizottság

jóváhagyása nélkül.

80. A gumik ellenőrzése: a)

Az esemény ideje alatt használt összes gumit megjelölik egy egyedi

azonosítóval. b)

Az esemény bármely időpontjában, egy FIA technikai delegált

tetszőlegesen kiválaszthatja a bármely csapat által használható

száraz-gumikat, a teljes gumikészletből, amellyel a csapat kijelölt

szállítója a versenyen jelen van. c)

A gépátvétel során minden induló maximum 44 db száraz- és 36 eső-

gumival rendelkezhet versenyzőnként, jelölésre előkészítve a

garázsban. A gépátvétel során nem jelölt gumik más időpontban is

megjelölhetők az FIA technikai delegáltjával történt egyeztetés után.

d)

A 28 száraz-gumi közül, amelyet minden autóhoz kiválasztottak az

időmérő edzésre, warm up-ra és a versenyre, az FIA technikai delegált

találomra kiválaszt 16 gumit (8 első és 8 hátsó), amelyeken kívül az

autóhoz más száraz- gumit az időmérő edzésen nem lehet használni. e)

Az a nevező, aki egy, korábban megjelölt gumit másikra kíván

cserélni, mindkét gumit köteles bemutatni az FIA technikai

delegáltjának. a)

Jelöletlen gumik használata szigorúan tilos.

81) A gumik használtsága A Bajnokságban csak barázdált gumik vesznek

részt. A FIA fenntartja annak a jogát, hogy bármikor bevezessen egy

eljárást, amellyel a megmaradt barázdák mélysége mérhető, ha azok a

nagyfokú elhasználódás, vagy a gumik elkenődése miatt már nem

láthatóak.

 

MÉRLEGELÉS

82. a)

Az időmérő edzés alatt az autó súlyát az alábbi módon ellenőrzik: 1)

Az FIA egy mérőberendezést állít fel olyan közel az első boxhoz,

amilyen közel csak lehet. Itt történik majd a mérlegelési eljárás. 2)

Az autókat véletlenszerűen kiválasztják a mérlegelésre. Az FIA

Technikai küldöttje a boxutca bejáratánál a versenyzőt piros

fényjelzéssel tájékoztatja arról, hogy kocsiját mérlegelésre

kiválasztották. 3)

A piros fényjelzés észlelésekor a versenyzőnek közvetlenül a

mérlegelő területre kell hajtania, és le kell állítania a jármű

motorját. 4)

Ezután a kocsit megmérik és az eredményt írásban közlik a

versenyzővel. 5)

Ha a kocsi nem képes saját erejéből elérni a mérlegelési területet,

akkor a sportbírók kizárólagos ellenőrzése alá kerül, akik

gondoskodnak, hogy mérlegelésre kerüljön. 6)

Sem a kocsi, sem a versenyző nem hagyhatja el a mérlegelő területet

az FIA technikai küldöttjének hozzájárulása nélkül. 7)

Ha egy autó megáll a pályán, és a versenyző elhagyja azt,

visszaérkezésekor a versenyzőnek azonnal a mérlegelő területre kell

mennie, azért, hogy a súlyát megállapíthassák. b)

A verseny után:

Mindegyik autót, amely áthalad a vonalon meg kell mérni. Ha a

versenyző el akarja hagyni autóját, mielőtt azt megmérték volna, meg

kell kérnie a technikai delegáltat, hogy mérje meg őt, hogy ezt a

súlyt hozzá adhassák az autó súlyához. c)

Amennyiben az autó súlya kevesebb a Technikai Szabályzat 4 (1).

cikkelyében meghatározottnál, amikor az autót megmérik az előző a),

vagy b) szerint, az autót és a versenyzőt automatikusan kizárják a

Futam értékeléséből, kivéve, ha a súlyeltérés abból adódik, hogy vis

major miatt az autó valamely része véletlen folytán elveszett. d)

A mérlegelésre kijelölt, vagy a versenyt befejezett autóban a

mérlegelés előtt és alatt semmiféle szilárd, folyékony, légnemű vagy

más természetű anyag nem helyezhető el, vagy vehető ki belőle.

(Kivéve a hivatalos minőségben ténykedő technikai ellenőrök által).

e)

Csak a gépátvevők és hivatalos személyek tartózkodhatnak a mérlegelő

zónában. Ezen a területen bármiféle beavatkozás csak a hivatalos

személyek engedélyével lehetséges.

83. A mérlegelésre vonatkozó ezen előírások bárminemű megsértése az

érintett autó kizárását eredményezheti.

 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK AZ AUTÓKRA

84. Semmiféle jelátvitel nem történhet egy mozgó kocsi és egy, a

kocsi nevezőjével, illetve versenyzőjével bármilyen kapcsolatban álló

személy között, kivéve a következőket: a)

A boxtáblán bemutatott, engedélyezett üzenetek; b)

A versenyző testmozgása; c)

A kocsitól a boxba irányuló telemetriai jelek; d)

A körmérés indító jelei a boxból az autó felé. A körjelző átviteli

berendezést akkumulátorról kell üzemeltetni, és elkülönített

működtető rendszert kell alkalmazni (nem összekapcsolva egyéb más

boxberendezéssel, optikai, vagy egyéb kábellal) úgy, hogy külső

információ vételére ne legyen alkalmas. Az ilyen körmérés indító

jeleket 10 GHz feletti átviteli frekvencián kell üzemeltetni és a

hatósugár félszöge nem lehet több mint 36-, 3dB értéknél, valamint ez

nem használható semmilyen más adat átvitelére a boxból a kocsi felé,

mint a körindító jel megadása. A körjelezési adat átvitelének

ismétlődnie kell, és tartalmát be kell tudni mutatni. e)

A versenyző és a csapat közötti szóbeli rádió kapcsolatot. f)

A 2 és 2,7 GHz közötti tartományban elektromágneses sugárzás tilos,

fenntartva az FIA írásbeli egyetértését.

85. Baleseti adatrögzítő a)

Minden autón el kell helyezni egy FIA baleset adatrögzítőt. Az

egységek bevezetésének a célja, a balesetek, egyéb események

körülményeinek megfigyelése és rögzítése. b)

A rögzítőt és a hozzá kapcsolódó érzékelőket az FIA útmutatása

szerint kell felszerelni és működtetni. c)

Bármilyen baleset vagy egyéb események esetén a nevezőknek

kötelességük az adatrögzítőt az FIA részére hozzáférhetővé tenni. Az

érintett csapat egy képviselője jelen kell, hogy legyen amikor egy

baleset vagy kihágás szempontjából fontos adatot töltenek le a

rögzítőről. Az adat egy másolatát megkapja a csapat. d)

Bármilyen következtetés a baleset okát illetően, vagy a baleset

szempontjából fontos adat csak akkor adható ki jelentés formájában,

ha az érintett csapat és az FIA erről megegyeztek.

 

TARTALÉK AUTÓ

86. Egy nevező több autót is használhat az edzésen és a versenyen

feltéve: a)

Minden nevező legfeljebb két autót használ mindkét edzésnap

szabadedzésén ( Cikkely 115 a) és b) ) b)

Minden nevező legfeljebb három autót használhat az időmérő edzésen,

c)

azok gyártmánya megegyezik, és egyazon nevező nevezte őket a

Bajnokságra, d)

a gépátvételen megfeleltek a Sportszabályzat szerint, e)

mindegyik autón fel van tüntetve a versenyző rajtszáma.

87. Autót csak a boxban lehet cserélni a bírói felügyelet mellett.

88. Semmilyen autócsere nem megengedett a felvezető kör megkezdése

után, kivéve, ha a rajt késik, vagy a versenyt leállították, mielőtt

az élen álló két kört teljesített volna. Ezekben az esetekben, az

autó csere nem megengedett az új felvezető kör kezdete után, amit

rögtön a rajt követ.

 

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

89. A versenyzők hivatalos utasításokat kapnak a Kódexben szereplő

jelzések jelentéséről. A nevezők nem használhatnak ezekhez a

zászlókhoz hasonlóakat.

90. A versenyzőknek szigorúan tilos autójukat a versennyel ellentétes

irányban vezetni, kivéve a kimondottan veszélyes helyzetből való

távozás esetét. Az autót tolni csak egy veszélyes helyről való

eltávolítás érdekében, a bírók irányításával lehet.

91. Bármely versenyző, pályaelhagyási vagy a boxba, depóba menési

szándékát idejében kell, hogy jelezze, meggyőződve arról, hogy ezt

veszély nélkül megteheti.

92. Az edzés és a verseny alatt a versenyzők csak a pályát

használhatják, és mindig be kell tartaniuk a Kódexnek azon

előírásait, melyek a pályán való vezetési magatartásra vonatkoznak.

93. Ha a versenyző kiszáll a kocsijából, a váltót üresbe kell raknia,

vagy a kuplungot semlegesítenie kell és a kormánykereket a kocsiban

kell hagynia.

94. Egy autó javítása csak a boxban, a depóban vagy a rajtrácson

történhet.

95. A rendezőnek ezekben a boxokban gondoskodnia kell legalább két 5

kg-os tűzoltó készülékről, és biztosítania kell ezek megfelelő

működését.

96. Üzemanyag újratöltés csak a boxban engedélyezett, kivéve a 138.

cikkelyben foglalt esetben.

97. Az üzemanyag újratöltés alatt a versenyző az autójában maradhat,

de a motort le kell állítania, kivéve ha a az FIA által jóváhagyott

tankoló rendszert használják. A versenytankoló rendszer nem

használható az edzések alatt, vagy közvetlenül utánuk. Amikor a

verseny alatt használják, akkor minden csapatszerelő, aki a kocsin

dolgozik, teljes testét védő tűzálló ruhát kell viseljen. A nevezőnek

gondoskodnia kell arról, hogy az üzemanyag újratöltés alatt az autó

mellett álljon egy segítő személy egy használatra előkészített

tűzoltó készülékkel (minimális kapacitás: 25 kg).

98. Olajutántöltés tilos a verseny alatt. Az olajtartály nyílását úgy

kell megtervezni, hogy azt a gépátvevők plombálhassák.

99. Amennyiben erre a Kódex vagy a Sportszabályzat kifejezetten

felhatalmazást nem ad, álló autóhoz csak a versenyző nyúlhat, kivéve,

ha az autó a boxban vagy a rajtrácson áll.

100. A boxutcában egy autó saját erejéből nem haladhat visszafelé.

101. Az edzések előtt 15 és utána 5 perccel, valamint a felvezető kör

kezdetétől, amelyet rögtön a verseny követ, mindaddig, amíg

valamennyi autó a parc fermébe nem ért senki nem tartózkodhat a

pályán, kivéve: a)

feladatukat végző bírók, vagy más engedélyezett személy feladatának

elvégzése céljából, b)

a versenyző, amikor vezet, vagy amikor a bírók irányítása alatt

gyalogol, c)

a csapatszemélyzet, akik a rajtrácsról eltávolítják a

felszereléseket, miután minden autó elhagyta azt a felvezető körre,

d)

szerelők (csak a 140. cikkely szerint).

102. Ha az autó leáll a verseny alatt, a motort csak az önindítóval

lehet beindítani, kivéve: a)

a boxutcában, ahol külső indító egység használata engedélyezett, vagy

b)

a 145. cikkely c, d, esetében.

103. Az edzésen és versenyen induló versenyzőknek mindig a Kódexben

meghatározott ruhát és sisakot kell viselniük.

104. A boxutcában az edzés alatt 60 km/h és a bemelegítés és a

verseny során 80 km/h (60km/h Monacóban), vagy az FIA Forma 1

Bizottság Állandó Irodája által kiadott más értékű,

sebességkorlátozás van érvényben. A verseny kivételével azt a

versenyzőt, aki ezt túllépi, 250 USD összegű pénzbüntetéssel büntetik

minden km/h túllépésért. A verseny során ezt a korlátozást túllépő

versenyzővel szemben a felügyelők időbüntetést alkalmazhatnak.

105. Amennyiben egy versenyzőnek az edzés, vagy a verseny alatt

komoly technikai problémája támad, köteles elhagyni a pályát, amint

ezt biztonsággal megteheti.

106. A kocsi hátsó lámpájának mindig égnie kell, amikor a kocsira

vizes gumiabroncsok vannak felszerelve. A rendezvényigazgató dönt

arról, hogy megállítja e a versenyzőt, akinek autóján nem ég a hátsó

világítás. Az így megállított autó visszatérhet, ha a hibát

elhárították.

107. A jelzősávban résztvevő autónként csak 6 csapattag tartózkodhat

(speciális megkülönböztető jelüket viselve) az edzés és a verseny

ideje alatt. 16 éven aluli személyek nem tartózkodhatnak a

boxterületen.

108. Állatokat, kivéve azokat, amelyeket külön engedélyezett az FIA a

biztonsági szolgálat számára, tilos bevinni a boxterületre, a pályára

és a nézőtérre.

109. A rendezvényigazgató, a versenyigazgató vagy az FIA orvosi

delegált az Esemény alatt bármikor kérheti egy versenyző orvosi

kivizsgálását.

110. Ha egy versenyző megszegi a Kódex és a Sportszabályzat

biztonsági előírásait, az autót és a versenyzőt kizárhatják a

Futamból.

 

SZABADEDZÉS, IDŐMÉRŐ EDZÉS ÉS WARM UP

111. A boxok és a pálya vonatkozásában, valamint a biztonság mértékét

illetően minden edzésen ugyanazok az előírások érvényesek, mint a

versenyen, kivéve, ha a jelen szabályzat ettől eltérően rendelkezik.

112. Az a versenyző, aki nem vett részt időmérő edzésen, nem indulhat

a versenyen.

113. Mindegyik edzés ideje alatt egy zöld és egy piros lámpa fog

üzemelni a boxutca kijáratánál. Az autók csak akkor hagyhatják el a

boxutcát, ha a zöld lámpa világit. Továbbá, kék zászlót vagy villogó

kék fényt kell bemutatni a box kijáratánál a boxokat elhagyó

versenyző figyelmeztetésére, ha a pályán autó közeledik.

114. A Futam alatt a pályát kizárólag a Futam céljára lehet

használni, kivéve minden nap valamennyi edzés befejezését követő,

valamint a versenynapon a szabad edzés végétől a boxutca megnyitása

előtt 60 percig terjedő, vagy az FIA által írásban jóváhagyott egyéb

időszakot.

115. Szabadedzésekre az alábbi időpontokban kerül sor: a)

két nappal (Monacóban három nappal) a verseny előtt 11.00-tól 12.00-

ig és 13.00-tól 14.00-ig, b)

verseny előtti napon 9.00-tól 9.45-ig és 10.15-tól 11.00-ig

116. Az időmérőedzésre az alábbi időpontban kerül sor: a)

a verseny előtti napon 13.00-14.00 között. b)

Minden versenyző maximum 12 kört teljesíthet az időmérő edzés során.

Amennyiben egy versenyző több mint 12 kört teljesít, az adott

versenyzőnek az időmérő edzés során elért valamennyi idejét tőrlik.

117. Warm up: a verseny napján 30 perces szabadedzés lesz, amely a

verseny rajtja előtt 4,5 órával kezdődik.

118. A szabad- és időmérő edzés között legalább 1 óra 30 percnek kell

eltelnie. Csak a legkivételesebb esetekben késleltetheti a verseny

rajtját a versenynap délelőttjén a szabadedzés elhúzódása vagy egyéb

felmerülő probléma.

119. Amennyiben, egy versenyzőnek leáll az autója edzés közben, a

lehető leggyorsabban el kell távolítani a pályáról, hogy ne jelentsen

veszélyforrást, vagy ne akadályozza a többi versenyzőt. Ha a

versenyző nem tudja egyedül elvezetni az autóját a veszélyes helyről,

a bíróknak kötelességük segíteni neki. Ha ennek következtében az autó

beindul, vagy az autót visszatolják a boxba, akkor a következő

büntetést szabják ki: a)

a szabad edzés alatt az autó nem használható ismét, és ha mégis

használják, a versenyző leggyorsabb köridejét törlik; b)

az időmérő edzés alatt a versenyző leggyorsabb köridejét törlik. A

fenti büntetések egyikét sem szabják ki, ha a versenyző az autóját a

parc fermében hagyja a technikai delegált ellenőrzése alatt. Az edzés

alatt a vezetési szabályok megsértése esetén a sportfelügyelők

bármennyi mért idejét törölhetik az érintett versenyzőnek. Ebben az

esetben a csapat nem fellebbezheti meg a felügyelők döntését.

120. A versenyigazgató, annyiszor és annyi ideig, ahogy csak

szükségesnek tartja, megszakíthatja az edzést, hogy a pályát

megtisztíthassák, illetve az autókat helyrehozhassák. Kizárólag

szabadedzéskor, ilyen jellegű megszakítás esetén a versenyigazgatónak

nem kell meghosszabbítania az edzésidőt, ha ezt a sportfelügyelők

jóváhagyják. Továbbá, ha a felügyelők véleménye szerint a leállítást

szándékosan okozták, az érintett versenyző adott edzésen elért

időeredményeit törölhetik, valamint megtilthatják részére ugyanazon

nap további edzésén való részvételt.

121. Mindkét edzésnapon, az első szabad edzés során a pályán hagyott

autókat visszaviszik a boxba a második rajt előtt, és a második

szabadedzésen az autók használhatók.

122. Amennyiben egy vagy több edzést megszakítanak, semmilyen óvást

nem lehet elfogadni arra vonatkozóan, hogy a megszakítás hogyan

befolyásolta a rajthoz álló versenyzők besorolását.

123. Az időmérő edzésen minden megtett kört mérnek, hogy a 129.

cikkely előírásainak megfelelően megállapíthassák a versenyzők

rajtbesorolását. Annak a körnek a kivételével, amelyben a piros

zászlót bemutatták (lásd a 155. cikkelyt) valahányszor az autó

áthalad a Vonalon, az a kör egy megtett teljes körnek számit.

 

AZ EDZÉS LEÁLLÍTÁSA

124. Ha szükségessé válik az edzés leállítása, mert baleset miatt a

pálya el van torlaszolva, vagy időjárási, illetve egyéb okok miatt az

edzést nem lehet folytatni, a versenyigazgató elrendeli a piros

zászló bemutatását és valamennyi leállító lámpa bekapcsolását a

Vonalnál. Ezzel egy időben valamennyi bírói poszton bemutatják a

piros zászlót. A jelzés bemutatása után valamennyi autó azonnal

csökkenti a sebességét, és lassan behajt a boxába, ugyanakkor a

pályán lévő megrongálódott roncsokat biztonságos helyre távolítják

el. A piros zászló bemutatása alatti kör nem számít bele egy autó

számára az adott időszakra engedélyezett összes körszámba. Valamennyi

edzés végén a versenyzők csak egyszer haladhatnak át a Vonalon.

 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ÉS VERSENYZŐI PARÁDÉ

125. Az FIA sajtó küldött kiválaszt maximum 5 versenyzőt és ezeknek a

személyeknek meg kell jelenniük egy órán keresztül a sajtóközpontban

egy sajtótájékoztatón, az első edzésnap előtti napon 15.00-tól. A

versenyzők csapatát a konferencia előtt legalább 48 órával értesítik.

Továbbá az FIA sajtó küldött kiválaszthat maximum 2 csapattagot is

akiknek szintén meg kell jelenni a sajtókonferencián.

Az első edzésnapon minimum három, maximum hat versenyzőt és/vagy

csapattagot (másokat, mint akik az előző nap is jelen voltak, de a

csapatvezetéssel egyeztetve) véletlenszerűen vagy rotációval az FIA

sajtó küldött kiválaszt az Esemény alatt, és ezeknek a személyeknek a

sajtó rendelkezésre kell állnia, egy órán keresztül a sajtóközpontban

egy sajtótájékoztatóra 15:30-tól.

Egyetlen versenyző sem köthet olyan szerződést, amely korlátozza

jogait, hogy a média képviselőivel a verseny alatt beszéljen. Minden

csapatnak kötelessége meggyőződnie arról, hogy versenyzőik ok nélkül

nem utasítják vissza a beszélgetést a média képviselőivel a verseny

alatt.

126. Közvetlenül az időmérő edzés után a három leggyorsabb

versenyzőnek meg kell jelennie egy televíziós riporton az

unilaterális stúdióban, majd részt kell vennie egy maximum 30 perces

sajtótájékoztatón a sajtóközpontban.

127. 1 óra 15 perccel a bemelegítést végét követően, minden

versenyzőnek részt kell vennie a versenyzői parádén. A nevezők a

sajtó küldöttől kapják meg a parádé részleteit.

 

RAJTRÁCS

128. Az időmérő edzés végén hivatalosan közzéteszik a minden

versenyző legjobb idejét (lásd az 51. cikkelyt).

129. A rajtfelállást a minden versenyző által elért legjobb

időeredmény alapján készítik el. Ha egy vagy több versenyző azonos

időeredményt ér el, az a versenyző élvez prioritást, aki előbb érte

el ezt az eredményt.

130. A leggyorsabb versenyző indul a versenyen a rajtrács azon

pozíciójából, amelyik az előző évben a pole-pozició volt, vagy új

pálya esetén onnan, amelyiket az FIA biztonsági küldöttje erre

kijelöl.

131. Annak a versenyzőnek, akinek a legjobb kvalifikációs körideje

meghaladja a pole-poziciós idő 107%-át, nem engedélyezik a warm up-

on, vagy a versenyen való részvételét. Abban a kivételes esetben,

amikor a megelőző szabadedzésen teljesítettek egy megfelelő időt, a

felügyelők engedélyezhetik az indulást a versenyen. Ha több versenyző

is érintett ebben, akkor az ő sorrendjüket a felügyelők határozzák

meg. Ebben az esetben a csapat nem fellebbezheti meg a felügyelők

döntését.

132. A rajtrácsot a versenynapi melegítő edzés után teszik közzé.

Annak a nevezőnek, akinek az autója(autói) valamilyen okból nem

tud(nak) rajthoz állni (vagy megalapozottan vélheti, hogy az

autója(autói) nem lesz(nek) indítható(k)), értesítenie kell erről a

versenyigazgatót a lehető leghamarabb, de legkésőbb 45 perccel a

verseny rajtja előtt. Ha egy vagy több autót visszavonnak az

indulástól, a rajtrácsot ennek megfelelően feltöltik. A végleges

rajtrácsot 45 perccel a verseny rajtja előtt teszik közzé.

133. A rajtrács 1 x 1 eltolt formájú, és a sorok között 8 méter

távolság van.

134. Azok az autók, amelyek nem foglalták el helyüket a rajtrácson a

tíz perces jel bemutatásáig, ezt már nem tehetik meg, hanem a boxból

kell rajtolniuk, a 137. cikkely szerint.

 

ELIGAZÍTÁS

135. Az eligazítást a rendezvényigazgató elnökletével az edzés első

napján 10:00 és 17:00-kor tartják. Az elsőn részt kell vennie minden

csapatvezetőnek, a másodikon minden versenyzőnek. Ha a

versenyigazgató szükségesnek tart még egy eligazítást, akkor ez 1

órával a Warm Up vége után lesz. A nevezőket erről legkésőbb 3 órával

az időmérés után informálni kell. Itt minden versenyzőnek és team

főnöknek részt kell vennie.

 

RAJTELJÁRÁS

136. 30 perccel a verseny rajtja előtt az autók elhagyják a boxokat,

hogy megtegyenek egy próbakört. Ennek a körnek a végén megállnak a

rajtrácson a rajtsorrend szerint, álló motorral. Ha több próbakört

kívánnak megtenni, a körök között nagyon kis sebességgel a boxutcán

kell áthajtaniuk.

137. 17 perccel a rajt előtt egy figyelmeztető hangjelzéssel jelzik,

hogy a boxutca kijáratot 2 perc múlva lezárják. 15 perccel a rajt

előtt a boxkijáratot lezárják, és másodszori figyelmeztető

hangjelzést adnak. A boxokban maradt autók a boxokból rajtolhatnak,

de csak a bírók irányítása mellett. Az autókat a boxkijárathoz lehet

vinni, de csak úgy, hogy a versenyző benne ül. Az autók akkor

állhatnak be a versenybe ott, ahol a boxkijárat közvetlenül a Vonal

mögött van, mikor az első versenykörben már az egész mezőny elhaladt

a boxkijárat előtt. Az autók akkor állhatnak be a versenybe ott, ahol

a boxkijárat közvetlenül a vonal előtt van, mikor a rajt után már az

egész mezőny áthaladt a Vonalon.

138. A rajtrácson üzemanyag újratöltést az 5 perces jelet megelőzően

lehet végezni olyan tartályból, amelynek űrtartalma nem haladja meg a

12 litert és nincs túlnyomáson. Semmilyen más tartály tankolásra nem

használható a rajteljárás alatt, és ezt egy vagy több szivárgásmentes

csatlakozóval kell az autóhoz csatlakoztatni.

139. A rajt közeledtére jelzések bemutatásával figyelmeztetnek, a

formációs kör rajtja előtt 10 perccel, 5 perccel, 3 perccel, 1

perccel és 15 másodperccel, és ezek mindegyikét egy figyelmeztető

hangjelzés egészíti ki. Amikor a 10 perces jelzést bemutatják a

versenyzőket, hivatalos személyeket, és csapattagokat kivéve,

mindenkinek el kell hagynia a rajtrácsot. Amikor az 5 perces jelzést

bemutatják valamennyi autón a kerekeknek fenn kell lenni. Ezután a

jel után a kerekeket a csak a boxokban lehet eltávolítani. Amelyik

autón ekkor nincsenek fenn a kerekek az csak a rajtrács végéről, vagy

a boxutcából rajtolhat. Az egy perces jelzésnél a motorokat

beindítják, és a csapattagoknak el kell hagyniuk a rajtrácsot, mire a

15 mp-es jelet bemutatják. Ha egy versenyzőnek segítségre van

szüksége a 15 mp-es jel után, ezt kézfeltartással jelzi, és ha az

autók elhagyták a rácsot, a csapat megkísérelheti elhárítani a

problémát. Ebben az esetben, a bírók sárga zászlóval beállnak az

érintett autó(k) mögé, figyelmeztetvén a mögötte lévő autókat. Amikor

a zöld lámpát bekapcsolják, az autók a pole-pozicióban levő versenyző

vezetésével megtesznek egy formációs kört. Amikor a versenyzők a

rajtrácsról elindulnak, mindegyik versenyzőnek nagymértékben

csökkentett sebességet kell tartania mindaddig, amíg a versenypálya

teljesen nem tiszta a pálya szélén álló csapattagoktól. A formációs

kör alatt tilos a rajtgyakorlás és a formációt a lehető legszorosabb

mértékben fenn kell tartani. A formációs kör alatt előzni csak akkor

engedélyezett, ha egy autó a rajtrácsról késve indul el és a mögötte

lévő autók nem tudják kikerülni késlekedés nélkül. Ebben az esetben a

versenyzők csak az eredeti rajtsorrend visszaállítása érdekében

előzhetnek. Bármely versenyző, aki késve indul el a rajtrácsról, nem

előzhet le egy másik mozgásban lévő autót, ha mozdulatlan volt abban

a pillanatban, amikor a többi versenyző áthaladt a Vonalon, és a

versenyt a rajtrács utolsó sora mögötti részről kell kezdenie. Ha ez

több autót is érint, akkor abban a sorrendben kell felsorakozniuk a

rajtrács utolsó sora mögötti részre, ahogy a formációs kört

elkezdték. Ha a Vonal nem a pole-pozició előtt helyezkedik el, akkor

csak ennek a cikkelynek az alkalmazásához a pole-pozició elé egy

méterrel egy fehér vonalat kell elképzelni. Időbüntetést fognak

kiszabni arra a versenyzőre, aki a Felügyelők véleménye szerint

indokolatlanul leelőzött egy másik autót a felvezető kör alatt.

140. Annak a versenyzőnek, aki nem tud a formációs körre elindulni,

fel kell emelnie a kezét. Miután valamennyi autó áthaladt a vonalon,

a szerelők a bírók felügyeletével megpróbálhatják elhárítani a

problémát. Ha ezek után sem tud elindulni a felvezető körre, akkor a

legrövidebb úton vissza kell tolni a boxutcába, és a szerelők újra

dolgozhatnak az autón.

141. Amikor az autók a formációs kör végén visszaérnek a rajtrácsra,

járó motorral megállnak a rajtkockájukon. Amikor mindegyik autó

mozdulatlan az öt másodperces jelzés válik láthatóvá, majd ezt

követve a négy, három, kettő, egy másodperces jelzés, a versenyt

valamennyi piros fényjelzés kioltásakor kell elrajtoltnak tekinteni.

142. A rajt álló rajt. A rajtjelet az állandó rajter adja meg

lámpajellel. A verseny rajtja alatt a boxfalnál senki sem

tartózkodhat, kivéve az oda hivatalosan beosztott tisztségviselőket

és tűzoltókat, akiknek kiadják a megfelelő azonosítót, amelyet

viselniük kell.

143. Bármelyik autó, amely képtelen fenntartani a start sorrendet a

felvezető kör alatt, vagy mozog az egy másodperces lámpa

kigyulladásakor, be kell mennie a boxutcába és onnan indulni, mint

ahogy az a 137-es cikkelyben rögzítve van.

144. Ha a rajtrácsra érkezést követően egy versenyzőnek a motorja

leáll, és nem tudja újraindítani az autót, azonnal a feje fölé kell

emelnie a kezét. A soráért felelős bírónak rögtön jeleznie kell a

helyzetet a sárga zászló lengetésével. Amennyiben a rajtot

késleltetik, a kérdéses kocsi elé egy bíró köteles sárga zászlóval

állni, hogy megakadályozza a kocsi elmozdulását, míg az egész mezőny

el nem hagyta a rajtrácsot. Ezt követően az érintett versenyző a rács

hátuljáról indul, és az üres helyek nem kerülnek feltöltésre. Ha több

versenyző is ilyen helyzetbe kerül, a rajtrács végén elfoglalt új

helyüket az alapján határozzák meg, hogy hol helyezkedtek el a

rajtrácson a formációs kör indításakor. Ha a problémát nem lehet

kijavítani az új felvezető kör kezdete előtt, az autót a legrövidebb

úton a boxutcába kell tolni. A csapat ekkor megkísérelheti megoldani

a problémát, ha sikerül, az autó a boxutcából indulhat. Ha egynél

több autónak kell a boxutcából indulnia, indulási sorrendjüket az

határozza meg, hogy milyen sorrendben érték el a boxutca kijáratát

saját erejükből.

145. Ha valami probléma merül fel, amikor az autók a visszaérnek a

rajtrácsra a bemelegítő kör végén, a következőket kell tenni: a)

Ha a verseny még nem rajtolt el, valamennyi leállító lámpát

bekapcsolják, a motorokat leállítják és a rajteljárás az öt perces

időponttól folytatódik, a verseny távját egy körrel csökkentik. A

következő jel a három perces jel lesz. b)

Ha a verseny már elrajtolt, a rajtrács mentén elhelyezkedő bírók

lengetett sárga zászlóval adnak tájékoztatást a versenyzőknek, hogy

egy kocsi állva maradt a rajtrácson. c)

Ha a start után egy autó mozdulatlan marad, akkor a bírók feladata

az, hogy betolják a boxutcába a lehető legrövidebb úton. Ha a

versenyző képes újraindítani az autóját miközben megtolják,

csatlakozhat a versenyhez. d)

Ha mégsem tudja újraindítania autóját, miközben megtolják az autóját,

akkor a szerelők megpróbálhatják ezt a boxutcában. Mind a versenyző

mind a szerelőknek be kell tartaniuk a bírók utasításait egy ilyen

eljárás során.

146. Feltételezve, hogy többször is szükség lenne a 145. cikkelyben

leírtak alkalmazására, ettől még a verseny beleszámít a Bajnokságba

függetlenül attól, hogy az eljárást hányszor ismétlik meg, illetve

ennek eredményeként a verseny távja mennyivel rövidül.

147. Üzemanyag újratöltés tilos, ha a 145. cikkelyben leírtak

szerinti több rajteljárásra van szükség.

148. Időbeli büntetést rónak ki a hibás rajtért, amelyet az FIA

érzékelő rendszere dönt el, amely a kocsi azonosítása céljából a

kocsiba kerül beépítésre.

149. A rajteljárástól való bármilyen eltérés csak az alábbi esetekben

lehetséges: a)

Ha a pálya valamennyi edzés során száraz volt és a bemelegítő edzés

után nedvessé válik (vagy fordítva), akkor legalább 60 perccel a

startidőpontot megelőzően 15 perces szabad edzést engedélyeznek, b)

Amennyiben az "5 perces" jelzés bemutatását követően, de még a

verseny rajtját megelőzően kezd esni az eső, és a rendezvényigazgató

megítélése szerint a csapatoknak kerékcserét kell biztosítani, a

Vonalon a leállító lámpákat kapcsolják be és a rajteljárás a 15.

perctől kezdődik újra. Szükség esetén a 145. cikkelyben közölt

eljárást kell követni, c)

Ha a verseny startja bizonytalan és - a rendezvényigazgató véleménye

szerint - a pályán lévő víz mennyisége akkora, hogy még vizes

gumikkal sem biztonságos a versenyzés, a leállító lámpákat kapcsolják

be, a piros alapú "10 perces" tábla bemutatásával együtt. Ez a piros

alapú "10 perces" tábla azt jelenti, hogy a rajteljárás 10 perc

késedelemmel folytatódik. Amennyiben ezen 10 perces időszak végére az

időjárási feltételek megjavulnak zöld alapon "10 perces" táblát

mutatnak fel. Ez a zöld alapon "10 perces" tábla azt jelenti, hogy a

bemutatásától számított 10 perc múlva mutatják be a zöld lámpát. A

zöld alapon "10 perces" tábla bemutatása után 5 perccel a rajteljárás

elkezdődik a szokványos (5, 3, 1perc, 15 mp) rajteljárás jelzések

bemutatásával. Amennyiben azonban a piros alapon "10 perces" tábla

bemutatásától számított 10 perc elteltével az időjárási körülmények

nem javulnak, akkor újból a leállító lámpákat kapcsolják be a piros

alapon "10 perces" tábla bemutatása mellett, amely további 10 perc

késlekedést jelent a rajteljárás folytatásában. Ez az eljárás több

ízben is megismételhető. A "10 perces" tábla (a piros vagy a zöld

alapú) bemutatását minden esetben hangjelzés kíséri. d)

Ha a versenyt egy biztonsági autó mögött kezdik, akkor a 154. cikkely

n) pontja lép érvénybe.

150. A sportfelügyelők használhatnak bármilyen videó, vagy

elektronikus eszközt egy döntés meghozatalához. A sportfelügyelők a

ténybírókat felülbírálhatják. Azt az autót és versenyzőjét, aki

megszegi a Kódexnek és a Sportszabályzatnak a rajteljárásra vonatkozó

előírásait, kizárhatják a Futamból.

 

A VERSENY

151. Eső esetén a versenyt csak abban az esetben állítják le, ha a

pálya elzáródott, vagy a verseny folytatása veszélyes (lásd a 155.

cikkelyt.).

152. Ha egy autó megáll a verseny alatt (kivéve.145. cikkely c és d.

pontját), el kell távolítani a pályáról, amilyen gyorsan csak lehet,

elkerülve így a további veszélyeket, vagy a többi versenyző

akadályozását. Ha a versenyző nem tudja autóját a veszélyes helyről

elvezetni, akkor a bíróknak kötelességük a segíteni neki. Ha a

segítségnél az autó motorja újraindul, és a versenyző folytatja a

versenyt, akkor ezt az autót a verseny értékeléséből kizárják.

153. A verseny alatt a versenyzők csak saját felelőségükre hagyják el

a boxutcát, akkor, amikor a boxkijárati lámpa zöld. Egy bíró kék

zászlóval, vagy villogó kék fényjelzéssel figyelmezteti is a

versenyzőt, ha a pályán versenyautók közelednek.

 

BIZTONSÁGI KOCSI

154. a) Az FIA biztonsági autót versenypályán való vezetésben kellő

tapasztalattal rendelkező személynek kell vezetnie. A kocsiban

tartózkodik még, egy FIA által jóváhagyott tisztségviselő is, aki

képes felismerni valamennyi a versenyautót, és állandó

rádiókapcsolatban van a versenyirányítással. b)

30 perccel a verseny startja előtt a biztonsági autó feláll a

rajtrács elé, és az öt perces jelzés bemutatásáig ott marad. Ekkor

(kivéve az alábbi n) pontot) elindul, és egy teljes kör megtétele

után beáll a boxutcába. Amennyiben a 149 a) cikkelyben leírtakat

alkalmazzák, a biztonsági autó közvetlenül a 15 perces edzési időszak

befejeztével veszi fel pozícióját a startrács előtt. c)

A biztonsági kocsi a versenyigazgató döntése alapján a verseny egy

részének neutralizálására használható fel. A kocsit csak abban az

esetben kell használni, ha a versenyzők vagy a tisztségviselők

közvetlen fizikai veszélynek vannak kitéve, de a körülmények alapján

nem szükséges a verseny leállítása. d)

Amikor a biztonsági kocsi bevetésére utasítást adnak valamennyi

pályabírói poszton (beleértve a Vonalnál lévőt is) lengetett sárga

zászlót kell bemutatni egy "SC" feliratú táblával együtt, melyeket a

beavatkozás végéig alkalmazni kell. e)

A verseny alatt a biztonsági kocsi - villogó fényjelzéseit

bekapcsolva - a boxból indul és ráhajt a pályára, függetlenül a

versenyben vezető versenyző pillanatnyi helyzetétől. f)

Valamennyi a versenyben résztvevő kocsi egy vonalban felsorakozik a

biztonsági kocsi mögött egymástól nem több mint 5 autóhossz

távolságra. Minden előzés tilos (az alábbi n) pont szerinti esetet

kivéve), hacsak a biztonsági kocsi erre vonatkozó jelzést nem ad egy

versenyautónak. g)

Amennyiben a versenyigazgató elrendeli, a biztonsági kocsiban

tartózkodó tisztségviselő zöld lámpával jelzi, hogy a közötte és a

versenyben vezető között lévő valamennyi versenyautó haladjon el

mellette. Ezek a kocsik csökkentett sebességgel és előzés nélkül

tovább haladnak, amíg el nem érik a biztonsági kocsi mögött haladó

kocsisor végét. h)

A biztonsági kocsit legalább addig kell használni, amíg a versenyben

vezető kerül mögéje, és a többi kocsi pedig e mögött egy vonalban fel

nem sorakozik. Miután a versenyben vezető autó mögötte van, 5

autóhossz távolságon belül kell maradnia és a többi kocsinak, a

lehető legszorosabban kell tartani a formációt. i)

Amíg a biztonsági kocsi beavatkozása tart a versenykocsik

megállhatnak a boxukban, de a pályára csak akkor hajthatnak fel újra,

ha a boxkijárati jelzőlámpa zöld. Ez a lámpa állandóan bekapcsolva

van, kivéve mikor a biztonsági kocsi és az azt követő kocsisor éppen

elhalad, vagy elhaladni készül a boxkijárat előtt. A pályára

visszatérő kocsi csökkentett sebességgel köteles haladni, míg el nem

éri a biztonsági kocsi mögött haladó kocsisor végét. j)

Amikor a versenyigazgató a biztonsági kocsit visszahívja, az

kikapcsolja a villogó fényeit jelezve a versenyzőknek, hogy a kör

végén a boxutcába hajt. Ettől kezdve a biztonsági kocsi mögött haladó

kocsisor első autója határozhatja meg a követési távolságot, amely,

ha szükséges, több mint 5 kocsihossz is lehet. Amint a biztonsági

kocsi behajt a boxutcába, valamennyi pályabírói poszton bevonják a

sárga zászlókat és az SC táblákat, és egy körön át lengetett zöld

zászlót mutatnak be. k)

Amikor a biztonsági kocsi levonul a pályáról, és a kocsik

megközelítik a Vonalat, zöld fényjelzést mutatnak be. Az előzés

mindaddig szigorúan tilos, amíg a versenykocsik át nem haladnak a

startvonalon látható zöld fényjelzésen, kivéve, ha egy autó

nyilvánvaló probléma miatt lassít. l)

Valamennyi kör, amelyet a versenyzők a biztonsági kocsi működése

alatt teljesítenek, versenykörnek számít. m)

Amennyiben a verseny leállításáról döntenek a 156. cikkely C esete

szerint, a biztonsági kocsi fogja a kockás zászlót bemutatni és ekkor

minden autó, amely képes rá, követi őt a boxutcába és a park fermébe.

n)

Kivételes esetekben a verseny a biztonsági kocsi mögött is indítható.

Ezt az esetet bármikor az 1 perces jelzés előtt, villogó sárga lámpa

fogja jelezni. Ez jelzi a versenyzőknek, hogy a versenyt a biztonsági

kocsi mögött indítják. Amikor a zöld jelzés megjelenik, a biztonsági

autó elindul a rajtrácsról úgy, hogy őt a rajtrács sorrendjében az

összes versenyautó követi, egymástól nem több mint 5 autóhossz

távolságra. Ilyenkor a formációs kör elmarad, és a verseny akkor

kezdődik, amikor a vezető autó először átlépi a rajtvonalat. Az

előzés az első körben csak akkor engedélyezett, ha egy autó

késleltetve indul el a startrácsról, és a mögötte haladó autók az

előzést nem tudják elkerülni anélkül, hogy a fennmaradó, mögöttük

lévő autókat ezáltal ne késleltetnék. Ebben az esetben a versenyzők

csupán azért előzhetnek, hogy az eredeti rajtsorrendet

helyreállítsák. A rajtrácson késlekedve induló versenyző nem előzhet

meg olyan mozgó autót, amely előtte lépte át a rajtvonalat, és

köteles a biztonsági autó után a felsorakozott kocsisor mögé

igazodni. Ha több mint egy autó érintett, ezek mindegyike a mezőny

végén köteles elhelyezkedni a rajtrács elhagyásának sorrendjében.

Időbüntetést szabnak ki az olyan versenyzőre, aki a felügyelők

véleménye alapján szükségtelenül megelőzött egy másik autót.

 

A VERSENY LEÁLLÍTÁSA

155. Ha szükségessé válik a verseny leállítása, mert baleset miatt a

pálya el van torlaszolva, vagy időjárási, illetve egyéb okok miatt a

versenyt nem lehet folytatni, a versenyigazgató elrendeli a piros

zászló bemutatását és valamennyi leállító lámpa bekapcsolását a

Vonalnál. Ezzel egy időben valamennyi bírói poszton bemutatják a

piros zászlót.

Ha megadják a leállításra vonatkozó jelet, valamennyi autó azonnal

csökkenti a sebességét, tudva azt, hogy: -

a verseny értékelése a verseny leállítását megelőző utolsó előtti kör

alapján történik, -

verseny- és szerviz járművek lehetnek a pályán, -

egy baleset következtében a pálya teljesen el lehet torlaszolva, -

az időjárási viszonyok miatt a pályán nem lehet versenysebességgel

haladni, -

a boxutca nyitva van.

156. Az ezt követő teendők attól függnek, hogy a versenyben vezető

versenyző hány kört tett meg, mielőtt a versenyt leállították:

A eset: Két teljes körnél kevesebb. Ha a verseny újra indítható, a

157. cikkelyt alkalmazzák.

B eset: Kettő vagy annál több teljes kört, de a versenytáv 75%-ánál

kevesebb (felkerekítve a legközelebbi egész körszámra). Ha a verseny

újra indítható, a 158. cikkelyt alkalmazzák.

C eset: A versenytáv 75%-a vagy annál több (felkerekítve a

legközelebbi egész körszámra). Az autók egyenesen a parc fermébe

mennek, és a versenyt befejezettnek nyilvánítják attól a pillanattól

kezdve, amikor a versenyben vezető autó a verseny leállítását

megelőző utolsó előtti alkalommal áthaladt a vonalon.

 

VERSENY ÚJRAINDÍTÁS

157. A eset: a)

Az eredeti rajt érvénytelen. b)

Az újra rajtoltatott verseny távja megegyezik az eredeti

versenytávval. c)

Minden olyan versenyző, aki az eredeti versenyre kvalifikálta magát

újra rajtolhat, az eredeti, vagy a tartalék autójával. d)

Minden versenyző, aki a rács hátuljáról vagy a boxutcából volt

kénytelen indulni az eredeti rajt során, indulhat eredeti

rajtpozíciójából. e)

A verseny leállítását követően valamennyi autó, amelyik képes rá,

közvetlenül, de lassan

- a boxutcába, vagy

- ha a rajtrács szabad, akkor az eredeti rajtpozíciójára, vagy

- ha a rajtrács nem szabad, akkor a bírók utasítása szerint az utolsó

rajtrács pozíció mögé hajt. f)

Mindegyik autót lehet szerelni a boxokban, vagy a rajtrácson. Ha a

munka a rácson folyik, ezt az autó rács pozícióján kell végezni, és

ez nem gátolhatja az új rajtot. g)

Üzemanyag újratöltés engedélyezett az 5 perces jelzésig.

158. B eset: a)

A verseny leállítási jelet megelőző körnek a végén lévő sorrendet, és

versenyzők által megtett körök számát kivéve, az eredeti versenyt

semmisnek és érvénytelennek kell tekinteni. b)

A második rész távja annyi lesz, amennyi a teljes versenytáv

megtételéhez hiányzik, csökkentve három körrel. c)

Az újraindított versenynél a rajtfelállás, a versenyleállító jel

megadása előtti kör végén érvényes sorrend szerint lesz. d)

Csak azok az autók indulhatnak, amelyek az eredeti rajtban is részt

vettek, és csak akkor, ha önerőből eljutnak az előírt útvonalon: - a

boxutcába, vagy - a bírók utasítása szerint az utolsó rajtrács

pozíció mögé. e)

Tartalék autók nem engedélyezettek, f)

Az autókat lehet szerelni a boxutcában vagy a rajtrácson. A

rajtrácson, az autón folytatott munkákat a megfelelő rajthelyen kell

végezni, és nem akadályozhatják az új rajtot. g)

Tankolás csak a boxban engedélyezett. Ha egy kocsi tankolt, akkor a

rajtrács végéről kell rajtolnia, ha több ilyen van, akkor

pozíciójukat a verseny leállítását megelőző utolsó előtti körben lévő

sorrendjük határozza meg. Ebben az estben a rajtrácson ezek helye

üres marad.

159. Az A és B esetben is: a)

10 perccel a leállítás után a boxkijáratot lezárják. b)

15 perccel a leállítás után az 5 perces jelzést bemutatják, a

rajtrácsot lezárják, és a szabályos rajteljárást folytatják le. c)

Amelyik autó nem tudja elfoglalni helyét a rajtrácson az öt perces

jelzés előtt, a boxba irányítják. Ezt követően a boxutcából

rajtolhat, amint az a 137. cikkelyben szerepel. A rendezőnek

megfelelő személyzettel és felszereléssel kell rendelkeznie ahhoz,

hogy az előző időbeosztás szigorú betartását a legnehezebb

körülmények között is biztosítsa.

 

CÉL

160. A vonalnál a verseny végét abban a pillanatban jelzik, amikor az

első autó teljesítette a 13. cikkely szerinti teljes versenytávot. Ha

a teljes táv megtétele előtt letelik a 2 óra, akkor a verseny-vége

jelet akkor mutatják be a vezető autónak, amikor ez idő letelte után

először halad át a Vonalon.

161. Ha a versenyt leintik valamilyen oknál fogva (amely nem azonos a

155. cikkelyben szereplőkkel), mielőtt az élen haladó autó megtette

volna a tervezett körszámot, vagy letelt volna az előírt idő, a

versenyt attól a pillanattól tekintik befejezettnek, amikor a vezető

autó utoljára áthaladt a vonalon a leintést megelőzően. Ha a versenyt

valamilyen oknál fogva később intik le, a versenyt akkortól tekintik

befejezettnek, amikor be kellett volna fejeződnie.

162. Miután a versenyt leintették, mindegyik autónak egyenesen a parc

fermébe kell mennie, megállás és bármely külső segítség nélkül

(kivéve szükség esetén a bírókét). Azok az értékelhető autók, amelyek

képtelenek saját erőből a parc fermébe menni, a bírók kizárólagos

felügyelete alá kerülnek, akik biztosítják azok a parc fermébe való

szállítását.

 

PARC FERMÉ

163. Csak a felügyelettel megbízott tisztségviselők léphetnek be a

parc fermébe. Ott semmiféle beavatkozás nem engedélyezett, hacsak

erre ezek a tisztségviselők felhatalmazást nem adnak.

164. Parc fermé szabályok vonatkoznak a Vonal és a parc fermé

bejárata közötti területre is.

165. A parc fermének megfelelő nagyságúnak és jól elhatároltnak kell

lennie, hogy illetéktelen személyek ne léphessenek oda be.

 

ÉRTÉKELÉS

166. Az első helyezett autó az, amelyik a tervezett távot a

legrövidebb idő alatt tette meg, vagy amelyik elsőként haladt át a

vonalon a két óra leteltével. Minden autót értékelnek az általuk

megtett teljes körök száma alapján. Az azonos számú teljes kört

teljesítettek esetében a vonalon való áthaladás sorrendje képezi az

értékelés alapját.

167. Ha egy autónak az utolsó kör megtételéhez több mint kétszer

annyi időre van szüksége, mint a győztes leggyorsabb köre, ezt az

utolsó kört nem veszik figyelembe, mikor kiszámítják az autó által

megtett teljes távot.

168. Azokat az autókat, amelyek a győztes által megtett körök

számának 90%-nál kevesebbet teljesítettek (a legközelebbi egész

körszámhoz lefele kerekítve), nem értékelik.

169. A hivatalos értékelést a verseny után közzéteszik. Ez az

egyetlen hivatalos eredmény, melyet a Kódexnek és a

Sportszabályzatnak megfelelően módosítani lehet.

 

DÍJÁTADÁS

170. Az 1., 2., 3. helyen végezett versenyzőknek és a győztes

konstruktőr képviselőjének meg kell jelennie a díjátadó ünnepségen a

pódiumon, és be kell tartaniuk a III. sz. Függelékben, a pódium

eljárásra vonatkozó szabályokat, és utasításokat (kivéve Monaco),

majd pedig ezt követően 90 percig azonnal rendelkezésre kell állniuk

interjúra az unilaterális TV stúdióban és a sajtótájékoztatóra a

sajtóközpontban.

 

forrás - Hungaroring Rt.